Jäänud on veel vaid kolm päeva: anna oma allkiri lendorava ja metsade kaitseks!

Lendorav saab elada vaid vanades metsades, kus leidub talle pesitsemiseks ja varjumiseks piisavalt õõnsustega haabasid. Kahjuks on vanade haavikute intensiivne raie killustanud lendorava pesitsusalad. Eesti lendoravauurijate hinnangul ootab tänase olukorra jätkumisel lendoravat väljasuremine, sest killustunud elupaigad ei võimalda loomadel omavahel kohtuda ja järglasi saada, eriti aga leida paarilist, kes poleks lähisugulane.

Veel vaid kolm päeva (kuni reedeni, 15. aprillini) saab anda oma häält Vabariigi Valitsususele, Riigikogule, Keskkonnaministeeriumile ja Keskkonnakomisjonile suunatud petitsioonile lendorava ja metsade kaitseks lehel Eesti Energia Narva elektrijaamades põletama suures koguses puitu. Uus Auvere elektrijaam ei ole koostootmisjaam, s.t. et puidu põletamise kasutegur oleks sama väike, kui on põlevkivi põletamisel ehk alla 40%. See on raiskav ja jätkusuutmatu. Sellise tegevuse võimalikku mõju lendorava elupaikadele ei ole hinnatud ja täiendavaid kaitsemeetmeid ei ole kavandatud. Kuivõrd lendorava asualaks on just Virumaa metsad, võib selline otsus veelgi kiirendada lendorava väljasuremist Eestis.

Kutsume üles:

  • mitte lubama lendorava elupaigaks sobilike metsade lageraiet Ida-Virumaal, kui pole hinnatud selle mõju lendoravale ega kavandatud täiendavast ohutegurist tulenevaid tegevusi;
  • rakendama kiirendatud korras kõiki äsja kinnitatud lendorava kaitsetegevuskavas kavandatud meetmeid selle liigi kaitseks, sh. kinnitama kaitsekorra uutes lendorava püsielupaikades;
  • kaasama tõhusalt ja pidevalt lendorava kaitsesse erametsaomanikke ja kompenseerima neile looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäänud tulud ning lageraie vältimisest tingitud kulud;
  • teavitama avalikkust lendorava kaitseks ellu viidavatest meetmetest ja nende tulemuslikkusest;
  • hindama kriitilise pilguga Eesti metsandus- ja looduskaitsepoliitika senist tõhusust: ehkki ohustatud ja Eestile omaste liikide hea seisundi säilitamiseks on range kaitse alla võetud kümnendik metsamaa pindalast (227 200 ha) ja parandatud kaitstavate metsade esinduslikkust, pole see ära hoidnud lendorava ja veel paljude teiste liikide (metsis, kanakull, laanepüü jt) arvukuse mitmekordset vähenemist.
  • läbi viima uue potentsiaalsete vääriselupaikade inventuuri Ida-Virumaa metsades ja mujal.

Aleksei Lotman
Henry Laks
Indrek Sell
Rainer Kuuba
Liis Kuresoo
Rainar Kurbel
MTÜ Noored Rohelised
Erakond Eestimaa Rohelised
Eesti Loomakaitse Liit
Eesti Taastuvenergia Koda
Estonian Nature Tours
Natourest OÜ

Anna oma allkiri petitsioonile lendorava ja metsade kaitseks lehel Metsaäri pahupool: lendorava olukord Eesti metsades on ülikriitiline! ja Loomakaitsjad: kui koheselt mitte tegutseda, siis viie aasta pärast lendoravat Eesti metsades enam ei ole!

Seotud